همراهان ما

نوآوری باز

رویکردی هوشمندانه جهت آفرینش  نوآوری

اخبار و اطلاعیه ها

رویداد خوردگی

با توجه به نیاز مبرم حوزه صنعتی کشور مبنی بر ایجاد یک مدل بومی اکتساب فناوری و بهره برداری از ظرفیت علمی و فناوری کشور به منظور پاسخگویی به نیاز های فناوارنه بخش صنعت کشور و به جهت ایجاد یک

رویداد ارائه نیازهای فناورانه و نوآورانه شهرداری تهران در حوزه مدیریت پسماند های شهری

رویداد ارائه نیازهای فناورانه و نوآورانه شهرداری تهران در حوزه مدیریت پسماند های شهری این رویداد یک Reverse Pitch است که توسط “سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران“ و با همکاری “صندوق نوآوری و شکوفایی“ و با هدف استفاده از

مشتریان ما

Share This