توسعه خوراک مش کاندیشن شده

شبکه خدمات نوآوری بومرنگ به‌عنوان کارگزار تبادل فناوری یک شرکت متقاضی، در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه «توسعه خوراک مش کاندیشن شده» با کلیه افراد و شرکت‌های توانمند برای رفع این مسئله، تعامل و همکاری نماید.


ارائه مدل تشخیص نارسایی‌های گفتاری با استفاده از یادگیری عمیق

شبکه خدمات نوآوری بومرنگ به‌عنوان کارگزار تبادل فناوری یک شرکت متقاضی، در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه «ارائه مدل تشخیص نارسایی‌های گفتاری با استفاده از یادگیری عمیق» با کلیه افراد و شرکت‌های توانمند برای رفع این مسئله، تعامل و همکاری نماید.


توسعه ماده موثره علف‌کش گلوفوزینات آمونیوم

شبکه خدمات نوآوری بومرنگ به‌عنوان کارگزار تبادل فناوری یک شرکت متقاضی، در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه «توسعه ماده موثره علف‌کش گلوفوزینات آمونیوم» با کلیه افراد و شرکت‌های توانمند برای رفع این مسئله، تعامل و همکاری نماید.


طراحی و ساخت قالب پروگرسیو برای کانکتورهای فلزی

شبکه خدمات نوآوری بومرنگ به‌عنوان کارگزار تبادل فناوری یک شرکت متقاضی، در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه «طراحی و ساخت قالب پروگرسیو برای کانکتورهای فلزی» با کلیه افراد و شرکت‌های توانمند برای رفع این مسئله، تعامل و همکاری نماید.


طراحی و ساخت گجت غیرتهاجمی اندازه‌گیری گلوکز

شبکه خدمات نوآوری بومرنگ به‌عنوان کارگزار تبادل فناوری یک شرکت متقاضی، در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه «طراحی و ساخت گجت غیرتهاجمی اندازه‌گیری گلوکز» با کلیه افراد و شرکت‌های توانمند برای رفع این مسئله، تعامل و همکاری نماید.


طراحی، ساخت و تست سیستم اپتوالکترونیک و فوتونیک در آنالیزور نقطه شبنم

شبکه خدمات نوآوری بومرنگ به‌عنوان کارگزار تبادل فناوری یک شرکت متقاضی، در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه «طراحی، ساخت و تست سیستم اپتوالکترونیک و فوتونیک در آنالیزور نقطه شبنم» با کلیه افراد و شرکت‌های توانمند برای رفع این مسئله، تعامل و همکاری نماید.


تولـید درب کلاژوری پلاستیکی (قیف‌شـو)

شبکه خدمات نوآوری بومرنگ به‌عنوان کارگزار تبادل فناوری یک شرکت متقاضی، در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه «تولـید درب کلاژوری پلاستیکی (قیف‌شـو)» با کلیه افراد و شرکت‌های توانمند برای رفع این مسئله، تعامل و همکاری نماید.


 • شماره درخواست: RFP389904138
 • تاریخ اعلام: 1399/04/18
 • تاریخ انقضا: 1399/06/01
 • بیشتر بخوانید

طراحی و ساخت روبات مونتاژکار

شبکه خدمات نوآوری بومرنگ به‌عنوان کارگزار تبادل فناوری یک شرکت متقاضی، در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه «طراحی و ساخت روبات مونتاژکار» با کلیه افراد و شرکت‌های توانمند برای رفع این مسئله، تعامل و همکاری نماید.


 • شماره درخواست: RFP389903137
 • تاریخ اعلام: 1399/03/20
 • تاریخ انقضا: 1399/04/18
 • بیشتر بخوانید

ایجاد مقاومت سایشی در قالب کشش

شبکه خدمات نوآوری بومرنگ به‌عنوان کارگزار تبادل فناوری یک شرکت متقاضی، در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه «ایجاد مقاومت سایشی در قالب کشش» با کلیه افراد و شرکت‌های توانمند برای رفع این مسئله، تعامل و همکاری نماید.


 • شماره درخواست: RFP329903136
 • تاریخ اعلام: 1399/03/19
 • تاریخ انقضا: 1399/04/31
 • بیشتر بخوانید

فیلم‌ آنتی فاگ (ضدبخار و رطوبت)

شبکه خدمات نوآوری بومرنگ به‌عنوان کارگزار تبادل فناوری یک شرکت متقاضی، در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه «فیلم‌ آنتی فاگ (ضدبخار و رطوبت)» با کلیه افراد و شرکت‌های توانمند برای رفع این مسئله، تعامل و همکاری نماید.


 • شماره درخواست: RFP079901135
 • تاریخ اعلام: 1399/02/19
 • تاریخ انقضا: 1399/03/20
 • بیشتر بخوانید