مهندس محمدرضا پرهیزگار

//مهندس محمدرضا پرهیزگار

انجام پروژه با بومرنگ باعث پیدا شدن راهکاری متفاوت برای مساله ما شد.

مهندس محمدرضا پرهیزگار

مدیرعاملمجموعه تفریحی ورزشی توچال

Share This