محسن مهدوی

//محسن مهدوی

بومرنگ با برنامه تکنولوژیک خود به همگرایی بین شرکت های دانش بنیان و توسعه کسب و کار آن ها کمک کند

محسن مهدوی

مدیر فروش و بازاریابیشرکت رای دانا آفرین

Share This