سید حسن میر یحیایی

//سید حسن میر یحیایی

مجموعه بومرنگ مانند یک حلقه واسط بین ما و شرکت های دانش بنیان یکی از دغدغه های ما را برطرف کردند.

سید حسن میر یحیایی

مدیر توسعه فناوریهلدینگ گردشگری پارسیان

Share This