طراحی سامانه هوشمند مدیریت و نظارت بر خدمات مهندسین مشاور

///طراحی سامانه هوشمند مدیریت و نظارت بر خدمات مهندسین مشاور
1111

یک هلدینگ بزرگ ساختمانی در نظر دارد با استفاده از خدمات یک مشاور مطلع، فرآیندها و دستورالعمل‌های نظارت بر کیفیت تولید مدارک مهندسی خود را بهبود دهد. اقدامات زیادی برای بهبود این شرایط تاکنون به انجام رسیده است. ازجمله این امور تهیه دستورالعمل‌های اجرایی، طراحی چک لیست‌های کنترلی و پیاده‌سازی این روش‌ها در پروژه‌های انجام‌شده می‌باشد. عدم یکپارچگی این امور و همچنین کیفیت نامناسب مدارک و مشکلات در توزیع و تایید مدارک، این هلدینگ را بر این داشته است تا با استفاده از تجربه سایر سازمان‌های داخلی و خارجی و مقایسه روش‌های مطلوب (Benchmark) بهترین روش و فرآیند را برای این نیاز خود انتخاب و عملیاتی نماید.

پروژه‌های عمرانی با توجه به نحوه تأمین منابع مالی، روش اجرا یا نحوه پرداخت هزینه‌ها به روش‌های مختلفی قابل اجرا خواهد بود. یکی از این روش‌های معروف این پروژه‌ها روش سه عاملی (پیمانکار- مشاور- کارفرما) می‌باشد که ابتدا کارفرما طراحی را توسط یک مجموعه خارجی به نام مشاور انجام می‌دهد و سپس مدارک مهندسی تایید شده جهت اجرا به پیمانکار واگذار می‌نماید و خود مسئولیت تأمین منابع مالی را بر عهده دارد. در این روش نظارت بر نحوه تولید نقشه‌ها و مدارک مهندسی توسط مشاور مهندسی، نقش به سزایی در موفقیت پروژه‌ها دارد. فرآیندهای کسب‌وکار به مرور زمان توسعه می‌یابند و تغییر می‌کند. این تغییرات باعث می‌شود که فرآیندهای کسب‌وکار ناکارآمد به نظر برسند. تحلیل فرآیندهای کسب‌وکار منجر به تشخیص نقص‌ها و ناکارآمدی‌های موجود در آن‌ها می‌گردد و تصحیح فرآیندها باعث می‌شود میزان هزینه آن‌ها کاهش یابد و میزان کیفیت نتایج حاصل از آن‌ها را نیز افزایش می‌دهد. فرآیند تولید نقشه‌ها و مدارک مهندسی در هر پروژه صنعتی و مخصوصاً صنعت ساختمان نقش به سزایی در کیفیت، زمان و هزینه این‌گونه از پروژه‌ها دارد. در پروژه‌های این هلدینگ ساختمانی، تولید نقشه‌ها از طریق واگذاری کار به یک مشاور مهندسی به انجام می‌رسد. مشکلاتی که در مراحل مختلف این کار از جمله انتخاب مشاور مهندسی، نحوه نظارت بر تولید مدارک و ارزشیابی کار انجام ‌شده به وجود آمده باعث شده است تا هلدینگ به این نتیجه برسد که لازم است کلیه فرآیندهای انجام فاز مهندسی پروژه از ابتدا تا به پایان موردبررسی و تحلیل قرار گیرد و با استفاده از روش‌های تجربه‌شده سایر سازمان‌های موفق مشابه (Best Practices) بهترین فرآیندهای موردنیاز طراحی شود تا اطمینان لازم از کیفیت مطلوب تولید مدارک و زمان‌های برنامه‌ریزی بر اساس کیفیت تعریف‌شده حاصل گردد. عدم وجود سیستمی مکانیزه برای استقرار و پیاده‌سازی این فرآیندها هم از مسائلی بوده است که موفقیت این موضوع را با مشکل مواجه نموده است.

یک هلدینگ بزرگ ساختمانی در نظر دارد با استفاده از خدمات یک مشاور مطلع، فرآیندها و دستورالعمل‌های نظارت بر کیفیت تولید مدارک مهندسی خود را بهبود دهد. اقدامات زیادی برای بهبود این شرایط تاکنون به انجام رسیده است. ازجمله این امور تهیه دستورالعمل‌های اجرایی، طراحی چک لیست‌های کنترلی و پیاده‌سازی این روش‌ها در پروژه‌های انجام‌شده می‌باشد. عدم یکپارچگی این امور و همچنین کیفیت نامناسب مدارک و مشکلات در توزیع و تایید مدارک، این هلدینگ را بر این داشته است تا با استفاده از تجربه سایر سازمان‌های داخلی و خارجی و مقایسه روش‌های مطلوب (Benchmark) بهترین روش و فرآیند را برای این نیاز خود انتخاب و عملیاتی نماید. مقاطعی که باید مورد توجه باشد عبارتند از: – نحوه انتخاب مشاور – چگونگی انعقاد قرارداد و واگذاری کار به مشاور – نحوه نظارت بر کیفیت تولید مدارک و نقشه‌ها در طول پروژه – نحوه انتقال مناسب نظرات کارفرما به مشاور – نحوه تحویل مدارک و استفاده از این مدارک در کارگاه عمرانی – تعامل مهندسی کارگاهی با مشاور در طول انجام پروژه و پس از آن – نحوه رسیدگی به صورت وضعیت مشاور – نحوه خاتمه قرارداد و تحویل مدارک نهایی – توجه به ساختار سازمانی کارفرما و ماتریس مسئولیت – فرآیندها و گردش کارهایی که در داخل سازمان کارفرما باید مورد توجه قرار گیرد – دانش فنی بخشهای مختلف صنعت ساختمان جهت تهیه چک لیستهای فنی و کنترلی

 • نرم افزار فرآیندها باید منطبق با اجرای پروژه به روش سه عاملی (کارفرما، مشاور، پیمانکار) باشد.
 • باید از یک مدل مرجع مبتنی بر فرآیندهای مهندسی در صنعت ساختمان تبعیت کند.
 • نتیجه راه حل پس از تایید کارفرما باید در قالب یکی از نرم افزارهای مدیریت مدارک مهندسی (EDMS) پیاده‌سازی و ارائه گردد. این نرم افزار مبتنی بر آخرین تکنولوژی‌های توسعه نرم افزار و با بهره‌گیری از یک لایه مبتنی بر Web قابل استفاده باشد.
 • فرآیندهای استخراج شده باید در یکی از ابزارهای ثبت و نگهداری فرآیندها (مانند Visual Paradigm) ارائه گردد.
 • بررسی و تحلیل فرآیندها باید با استفاده از استانداردهای تحلیل کسب‌وکار و فرآیندها (Babok) به انجام برسد.
 • خروجی‌های فرآیندی باید قابل استخراج مبتنی BPMN باشد.
 • نمودارهای فرآیندی منطبق بر UML2 باشد.
 • در صورت استفاده از یک روش تجربه شده قبلی (Best Practice) باید جداول مقایسه‌ای Benchmark روش ارائه گردد.
 • دانش مهندسی ساختمان از مواردی است که می‌بایست برای تهیه چک لیستهای فنی مورد استفاده قرار گیرد.
 • پیاده‌سازی سیستم بر اساس استانداردهای مدیریت پروژه از جمله Pmbok و Prince2 باشد

ا استفاده از یک مدل مرجع (مانند APQC) یا یک تجربه موفق ثبت شده و قابل انطباق مبتنی بر Benchmark فعالیت‌های سازمانِ مورد نظر، مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد و ضمن تشخیص مشکلات اصلی فرآیندهای موجود، راه حل قابل اجرا با همکاری کارفرما تصویب شود و گردش کارهای فرآیندی در قالب یک نرم افزار ثبت فرآیندی مانند Visual paradigm مبتنی بر UML2 و خروجی‌های قابل استخراج مبتنی بر BPMN ثبت و نهایی گردد. بر این اساس بنا بر تصمیم کارفرما یک نرم افزار گردش کاری که کلیه این نیازمندیها را پوشش دهد توسط فناور پیشنهاد شده و یا طراحی و پیاده‌سازی گردد.

 • راه حل‌های پیشنهادی که فقط شرایط موجود را بررسی کند و راه حل جدیدی ارائه نگردد.
 • راه حل‌های پیشنهادی که فقط یک سیستم مکانیزه بدون درنظر گرفتن شرایط سازمان ارائه دهد.
 • راه حل‌های پیشنهادی که بدون استفاده از یک مدل مرجع یا روشی تجربه شده ارائه گردد.
 • راه حل‌های پیشنهادی که بدون پشتیبانی و به روزنمایی نرم افزار ارائه گردد.
 • کلیه موارد زیر در طرح ارائه‌شده باید مشخص شوند:
 • تشریح کلیه مراحل فنی.
 • تشریح خروجی ­های حاصل از فرایند.
 • جدول زمان‌بندی و مراحل اجرای روش موردنظر.
 • هزینه­ های موردنیاز برای اجرای طرح.
 • توصیف تیم/ سازمان (رزومه علمی و اجرایی تیم یا فرد)

نوع همکاری مطلوب :

بر اساس پیشنهادها قابل مذاکره می‌­باشد.

فراخوان

کلیه فناوران، شرکت های دانش بنیان، دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و سایر شخصیت های حقیقی و حقوقی فعال در این زمینه می توانند پیشنهادهای خود را از طریق سایت یا پست الکترونیک Proposal@boomerangtt.com ارسال نمایند. همچنین به منظور کسب اطلاعات بیشتر با شماره های 02188398563 – 02188398543 تماس حاصل فرمائید

هیچ دیدگاهی موجود نیست.

نظر خود را بگذارید

Your email address will not be published.

Share This