حضور بومرنگ در همایش خروج صنعت لاستیک از بحران

حضور بومرنگ در همایش خروج صنعت لاستیک از بحران با بررسی و معرفی فرصت های رشد و نوآوری انجمن ملی صنایع پلاستیک ایران به عنوان تشکلی ملی و فراگیر، با توجه به رسالت وجودی خود که همانا شناسایی و رفع موانع توسعه بنگاه های زیر مجموعه در راستای افزایش نرخ بازده سرمایه و توان رقابت پذیری آنان است، نسبت به برگزاری ” همایش خروج صنعت پلاستیک از بحران، معرفی فرصت های رشد و نوآوری” اقدام نموده است. مخاطبان: مدیران ارشد بنگاه های

Share This